Holiday Valley Ski Resort Logo Holiday Valley Ski Resort Logo

Real Estate Agents

Joany Klopp Bund

Joany Klopp Bund GRI Assoc Broker Sales Manager

Headshot image of Joany Klopp  Bund
Joe Eysaman

Joe Eysaman Licensed Agent

Headshot image of Joe Eysaman
Judy Gross

Judy Gross Associate Broker

Headshot of Judy Gross
Fred Graham

Fred Graham Licensed Agent

Headshot image of Fred Graham
Julie Filipowicz

Julie Filipowicz Licensed Agent

Headshot image of Julie Filipowicz
John (Jake) Northrup II

John (Jake) Northrup II Licensed R.E. Salesperson

Headshot image of John (Jake) Northrup II
Tara Bowen

Tara Bowen Licensed R.E. Salesperson / Tamarack Branch

Headshot image of Tara Bowen